Round Manhole Box

Round 8.5' x 8' w/RC

Soil Type EFP Maximum Depth (FT)
A 25 25'
B 45 25'
C 60 25'
C 80 17'

Round 10' x 8' w/RC

Soil Type EFP Maximum Depth (FT)
A 25 25'
B 45 25'
C 60 25'
C 80 17'

Round 8.5' x 4'

Soil Type EFP Maximum Depth (FT)
A 25 32'
B 45 32'
C 60 32'
C 80 21'

Round 10' x 4'

Soil Type EFP Maximum Depth (FT)
A 25 32'
B 45 32'
C 60 32'
C 80 21'